Spring naar inhoud

Privacy statement

Dit is het privacy statement van NetAnders (Concourslaan 17, 9727 KC Groningen), ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 71416897. Met dit privacy statement informeert NetAnders personen van wie NetAnders gegevens verwerkt (betrokkene) over welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom, wat de bewaartermijnen zijn en welke rechten betrokkene heeft.

Welke informatie verzamelt NetAnders en waarom?

Er zijn verschillende rechtsgronden op basis waarvan NetAnders persoonsgegevens gebruikt. Zo kan het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om een goede uitvoering te geven aan de overeenkomst die tussen NetAnders en opdrachtgever is afgesloten. Ook kan het zijn dat het gebruik van persoonsgegevens nodig is voor gerechtvaardigde belangen of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. NetAnders hanteert hierbij altijd als uitgangspunt dat persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die tegenover u rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Verder verwerkt NetAnders persoonsgegevens alleen als hetzelfde doel niet op een andere wijze bereikt kan worden.

Bewaartermijn

NetAnders bewaart persoonsgegevens zolang NetAnders dat nodig acht, onder andere om een goede invulling te kunnen geven aan de relatie met u, om zorg te dragen voor de beveiliging van NetAnders in algemene zin, om toepasselijke wetgeving na te kunnen leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten) en anderszins om NetAnders in staat te stellen haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren. U kunt met vragen over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens een e-mail sturen aan privacy@netanders.nl.

Beveiliging

NetAnders gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie kunnen plaatsvinden. NetAnders bewaart de persoonsgegevens bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen.

Rechten van betrokkene

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

  • Recht op informatie over de verwerkingen: wat gebeurt er met uw persoonsgegevens en waarom?
  • Recht op inzage: u heeft het recht NetAnders te verzoeken om te laten zien of NetAnders uw persoonsgegevens verwerkt, en zo ja, welke dan.
  • Recht op rectificatie: NetAnders moet zorgen dat de gebruikte persoonsgegevens accuraat zijn en blijven. U mag NetAnders verzoeken om gegevens te corrigeren of aan te vullen.
  • Recht op vergetelheid: u heeft het recht NetAnders te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Het is dan aan NetAnders om te bepalen of dat verzoek gerechtvaardigd is. Dit kan het geval zijn als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht NetAnders te verzoeken de verwerking te beperken, bijvoorbeeld als de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. NetAnders staakt de verwerking tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Als u gebruik wenst te maken van (een van) deze rechten, kan dat door een e-mail te sturen aan privacy@netanders.nl. NetAnders zal zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informatie verstrekken over de acties die NetAnders heeft genomen naar aanleiding van het verzoek. Deze termijn kan NetAnders met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat NetAnders krijgt. NetAnders zal u in dat geval informeren.

NetAnders probeert om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht heeft over of probleem heeft met het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat NetAnders niet heeft kunnen helpen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming

Als NetAnders uw persoonsgegevens gebruikt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Cookies

NetAnders maaktop deze website gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor de goede werking van de website. Daarnaast wordt via de website een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. NetAnders gebruikt deze dienst om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Raadpleeg de Google Code-website voor meer informatie over de cookies die door Google Analytics zijn ingesteld. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en via de Help-functie van de browser.

Wijzigingen van het privacy statement

NetAnders kan dit privacy statement indien nodig aanpassen. Het is daarom aan te raden geregeld op de website van NetAnders te kijken voor de meest recente versie. Als NetAnders het privacy statement bijwerkt, zal NetAnders de datum achter 'Laatst bijgewerkt' onderaan het privacy statement aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in het privacy statement of in de manier waarop NetAnders persoonsgegevens gebruikt, stelt NetAnders u hiervan op de hoogte voordat deze van kracht worden.

Contact

Voor vragen over het gebruik van persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen aan privacy@netanders.nl.  

Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2018